Bestuursrecht

vb_kopbeeld2

 

Bestuursrecht

 

Het bestuursrecht ziet op de regels waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen van besluiten. Een besluit treft (over het algemeen) een persoon in zijn belangen, bijvoorbeeld door het al dan niet verstrekken van een subsidie of het verlenen van een vergunning of een uitkering. Maar ook belastingaanslagen, stopzetting of terugvordering van uw uitkering of perikelen rond uw rijbewijs vallen hieronder. Onze advocaten kunnen u bijstaan en hebben met name kennis van en ervaring in bestuurszaken met strafrechtelijke aspecten, zoals procedures rondom

 

 

Indien u het niet eens met zo'n beslissing of een beslissing over een vergunning voldoet niet aan uw wensen, dan is het mogelijk om hiertegen bezwaar te maken. In de bezwaarfase kunnen wij u bijstaan. Belangrijk is om de termijnen in de gaten te houden. Deze termijnen zijn geregeld in het bestuursprocesrecht. Hierin zijn de procedures vastgelegd voor het maken van bezwaar en beroep. Het instellen van bezwaar is slechts mogelijk binnen zes weken na  de datum die op de beslissing staat. Buiten deze termijn is het allen in zeer uitzonderlijke gevallen mogelijk om alsnog bezwaar in te dienen. Wij bekijken graag met u in hoeverre dit het geval is in uw zaak of - in geval dat al bezwaar is ingediend - hoe wij u kunnen bijstaan bij de rechter. Tevens kunnen wij u in de voorfase helpen bij het opstellen van een zienswijze.

 

Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang bestaat de mogelijkheid om in het bestuursrecht een voorlopige voorziening te vragen. Dit betreft een spoedprocedure waarin de bestuursrechter een voorlopig oordeel velt over de kwestie. Wanneer de bestuursrechter van mening is dat u in uw gelijk staat, kan hij het besluit van het bestuursorgaan schorsen.

 

Horecavergunningen en sluiting (bedrijfs)panden

 

Er zijn vaak strenge voorwaarden verbonden aan het verkrijgen van de vergunningen die nodig zijn voor een horecabedrijf. Ook het behouden ervan is niet altijd gemakkelijk, zeker niet als er het bedrijf een incident plaatsvindt waar politie aan te pas moet komen. Sinds jaar en dag staat ons kantoor ondernemers bij die na een incident  in hun bedrijf met intrekking van hun vergunningen of sluiting van hun bedrijf geconfronteerd worden. Ook staat ons kantoor ondernemers bij die op basis van een zogenaamd BIBOB-onderzoek een vergunning geweigerd wordt