Fundamentele mensenrechten

vb_kopbeeld1 (1)

Internationale zaken en Mensenrechten

 

Ook op internationaal gebied kan het strafrecht een rol spelen. Indien u betrokken raakt bij internationale aspecten van het strafrecht, is het van groot belang om een deskundige advocaat te raadplegen, die u hierbij goed kan adviseren.

 


Overlevering en uitlevering

 

Zo kan het voorkomen dat u verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit in een ander land of dat u daar al bent veroordeeld. Dit land kan aan het Internationaal Rechtshulp Centrum (IRC) vragen om u aan dat betreffende land over- dan wel uit te leveren. Indien het gaat om een land binnen de Europese Unie, dan spreekt men over overlevering. Het andere land moet dan een zogenaamd Europees Aanhoudingsbevel (‘EAB’) sturen op basis waarvan de rechtbank zal beslissen of de persoon in kwestie wordt overgeleverd. Gaat het om landen buiten de EU, dan betreft het een uitleveringsprocedure.

 

In sommige gevallen kan de overlevering worden geweigerd, bijvoorbeeld als het gaat om een reeds opgelegde gevangenisstraf aan een Nederlander of mensen die al langer (ongeveer vijf jaar) in Nederland verblijven en binding met Nederland hebben.

 

Hieronder treft u een aantal voorbeelden aan van zaken waarin onze advocaten hebben opgetreden:

 

 

 

WETS en WOTS

 

De mogelijkheid bestaat om een gevangenisstraf die in het buitenland is opgelegd uit te zitten in Nederland. Dat heet strafoverdracht.

 

WOTS staat voor “Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen”. Door

de WOTS is het mogelijk buitenlandse gevangenisstraf uit te zitten in Nederland. De WOTS geldt voor meer dan 60 landen in de wereld die het Verdrag Overbrenging Gevonniste Personen hebben getekend of waar Nederland een verdrag mee heeft. Vanaf 1 november 2012 geldt de WOTS alleen nog voor landen buiten de Europese Unie (EU) en voor de EU-landen die de WETS (nog) niet hebben ingevoerd.

 

Op 1 november 2012 is de nieuwe WETS in werking getreden, die gaat over strafoverdracht tussen Nederland en landen in de Europese Unie. WETS staat voor: “Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en  voorwaardelijke sancties”. Daardoor zijn de regels voor strafoverdracht binnen de EU veranderd. In landen binnen de EU die de WETS hebben ingevoerd, vervalt de WOTS. Voor alle andere landen waarmee Nederland een verdrag heeft - ook buiten de EU - blijft de WOTS gelden

 

Strafoverdracht valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Veiligheid en Justitie. De afdeling Internationale Overdracht Strafvonnissen (IOS) voert de wetten voor  strafoverdracht uit namens de minister. IOS hoort bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) in Den Haag.

 

U komt niet zomaar in aanmerking voor strafoverdracht met de WETS of de WOTS. Er gelden voorwaarden. U en het land waar u bent veroordeeld, moeten aan alle zeven voorwaarden voldoen. Zo zult u moeten kunnen aantonen dat u voldoende binding heeft met Nederland. Dat betekent: u bent Nederlander, u woont en werkt of studeert in Nederland en u heeft familie hier. Ook indien u een verblijfsvergunning heeft kunt u in aanmerking komen voor strafoverdracht. Tevens dient de rechtszaak volledig afgerond te zijn (onherroepelijk), moet het gaan om een gevangenisstraf en dient er nog voldoende straf over zijn op het moment dat u in Nederland aan komt.

 

Vraag onze advocaten om advies om uw rechten zo goed mogelijk te waarborgen!

 

 

Mensenrechten en Europees/ internationaal recht

 

Als mensenrechten in het geding zijn, wordt door advocaten en burgers vaak een beroep gedaan op het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Hierover kan worden doorgeprocedeerd tot het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Dit zijn vaak principiële zaken waarin in Nederland tot aan de Hoge Raad is geprocedeerd en waar het gaat om fundamentele mensenrechten zoals:

 

 • Het recht op leven
 • Het verbod van marteling
 • Het recht op vrijheid
 • Het recht op een eerlijk proces
  • Het recht op een advocaat
  • Het recht op onpartijdige rechters
  • Het recht op een tolk
  • Het recht op een proces in redelijke termijn
  • Het recht op processtukken
 • Het recht op privacy (privéleven, familieleven en gezinsleven)
 • Het recht op vrijheid van gedachte en godsdienst
 • Het recht op vrijheid van meningsuiting
 • Het verbod op discriminatie
 • Het recht op eerbiediging van eigendom

 

Met klachten over (grove) inbreuken op deze rechten kunt u zich wenden tot het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Het is verstandig om bij dit soort zaken rechtsbijstand van een gespecialiseerde advocaat te vragen en overleg te hebben over de verschillende bijzondere aspecten die een zaak bij het Europese Hof kent. Bij Van Boom Advocaten kunt u hiervoor terecht. Mr. J.C. Reisinger heeft de nodig ervaring in procederen bij het EHRM (zoals in een aantal zaken tegen Nederland in verband met de voorlopige hechtenis, gepubliceerd onder http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-157918http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-157917 en http://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-177139).

Daarnaast kunnen de fundamentele mensenrechten een grote rol spelen in uw strafzaak in Nederland. Zo is door ons kantoor succesvol verweer gevoerd met betrekking tot dit soort onderwerpen, bijvoorbeeld: