Vermogensdelicten en fraude

vb_kopbeeld1 (1)

Vermogensdelicten en fraude


De term “vermogensdelicten” of “fraude” wordt veel gebruikt als verzamelnaam voor allerlei soorten strafbare feiten waar iemand zelf beter van wordt (economisch gezien of uitgedrukt in geld). Als de politie en het openbaar ministerie u hiervan verdenken, zal dit kunnen leiden tot een dagvaarding voor bijvoorbeeld:


1.  Diefstal/ heling

2.  Oplichting en verduistering

3.  Valsheid in geschrifte

4.  (Schuld)witwassen

5.  Overig (belastingfraude, vuurwerkzaken, etc…)


Diefstal/ heling


In het strafrecht is diefstal een veelvoorkomende categorie strafzaken. Bij diefstal gaat het om het wegnemen van spullen van iemand anders (zonder dat die ander daarvoor toestemming heeft gegeven). In juridische termen wordt dit omschreven als: wederrechtelijk toe-eigening. Deze definitie van de term diefstal maakt dat op verschillende niveaus moet worden gekeken of aan de eisen van diefstal is voldaan. Is er bijvoorbeeld bewijs voor het wegnemen van spullen? Was dit tegen de wil van de eigenaar? Was het de bedoeling om de spullen tegen de wil van de eigenaar in weg te nemen? Etc.


Wanneer een diefstal gepaard gaat met geweld, krijgt de zaak een andere wending. Het gaat dan bijvoorbeeld om een overval of een ramkraak. Hiervoor kunnen hoge straffen volgen.


Naast diefstal neemt het openbaar ministerie in de dagvaarding vaak op dat u ook wordt verdacht van heling. Het verschil tussen deze twee strafbare feiten is dat de verdenking van heling inhoudt dat u niet zelf de spullen hebt weggenomen, maar dat u wel gestolen spullen in uw bezit heeft gekregen terwijl u wist dat deze spullen door iemand anders gestolen zijn. Soms zegt het openbaar ministerie dat zelfs als u het niet wist, dat u had moeten weten dat de spullen gestolen waren. Maar het is dan wel aan het openbaar ministerie om te bewijzen dat dit het geval is.


Onze advocaten kunnen u precies vertellen wat het verschil hierbij is en u adviseren wat in uw zaak de beste verdediging is. Enkele gevallen waarin dit tot een succesvolle afloop heeft geleid:Oplichting en verduistering


Als u verdacht wordt van oplichting of verduistering, denkt het openbaar ministerie te kunnen bewijzen dat u zich tegen de wil van een ander bevoordeelt of iets toe-eigent. Maar juridisch ligt dit niet zo makkelijk. De wet geeft aan sprake moet zijn van een valse naam of valse hoedanigheid of van een “listige kunstgreep” of “samenweefsel van verdichtsels”. Dit zijn ingewikkelde termen die vaak niet makkelijk uit te leggen zijn en waardoor u door de bomen het bos niet meer kan zien. Ons kantoor staat u dan graag bij om u te helpen bij uw verdediging tegen deze ingewikkelde beschuldigingen. Onze advocaten weten namelijk dat ingewikkelde beschuldigingen lang niet altijd tot een veroordeling hoeven te leiden en de zaak soms alleen maar onnodig ingewikkeld maken. Zie bijvoorbeeld ECLI:NL:RBOVE:2016:1569 (vrijspraak voor één van de twee ten laste gelegde oplichtingen) of ECLI:NL:RBMNE:2022:1850 met integrale vrijspraak voor de verdenkingen van ambtelijke omkoping, witwassen en verduistering.


Hetzelfde geldt voor verduistering. Van verduistering is sprake als iemand iets “anders dan door misdrijf” voor zichzelf houdt, terwijl de spullen eigenlijk van iemand anders zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als iets geleend is, maar niet wordt teruggegeven. Ook dan moet het OM aantonen dat u iets heeft gedaan om spullen van een ander voor uzelf te houden.


Bovendien moet zowel voor oplichting als verduistering door justitie worden aangetoond dat u met opzet heeft gehandeld of met het oogmerk om de spullen van een ander te krijgen of te houden tegen diens wil in. De bewijslast voor het openbaar ministerie ligt hoog, het uitgangspunt is namelijk dat u onschuldig bent tot het tegendeel is bewezen. Als niet aan die bewijslast is voldaan, moet u worden vrijgesproken. Als het moet staan we u daarbij bij tot en met het hoogste rechtsorgaan van Nederland: de Hoge Raad, om uw gelijk te halen (zoals in de zaak ECLI:NL:HR:2015:57).


Valsheid in geschrifte


Bij een verdenking valsheid in geschrifte, verdenkt de politie of het openbaar ministerie u van het gebruik van vervalste documenten als “echte documenten”. Dit zijn vaak zeer ingewikkelde zaken omdat vastgesteld moet worden of er eigenlijk wel sprake is van vervalsingen en vervolgens wat die vervalsing dan inhoudt en of die met opzet heeft plaatsgevonden en een “bewijsfunctie” had. Daar komt bij dat vaak onduidelijk is wie de documenten heeft gemaakt, waardoor een verdenking van valsheid in geschrifte lang niet altijd tot een veroordeling zal leiden.


Witwassen en schuldwitwassen


Het traceren van criminele gelden is een belangrijk speerpunt van het openbaar ministerie geworden. Dat komt onder meer tot uitdrukking in het afpakken van criminele winst (zie “ontnemingen”), maar ook in een toename van vervolgingen voor witwassen of schuldwitwassen. Dit kan ook u overkomen, zonder dat u hier ooit rekening mee had gehouden.


Als de politie of justitie bijvoorbeeld geld of dure spullen ziet, vragen zij al snel een verklaring van u, zonder dat er enige verdenking van strafbare feiten is. Als u zo’n verklaring vervolgens niet meteen kan of wil geven, of de politie acht die verklaring niet geloofwaardig, dan ligt een vervolging voor witwassen op de loer. U kunt echter goede redenen hebben om geen verklaring te geven en u heeft als verdachte simpelweg het recht om geen verklaring te geven; wat de politie of justitie daar ook van vindt.


Ons kantoor behandelt zeer regelmatig zulke zaken en wij zien dat het juist bij dit soort zaken van groot belang is om vanaf het begin overleg te hebben met een advocaat. Uw verklaring speelt een grote rol om te beoordelen of bepaalde goederen of geldbedragen mogelijk een criminele herkomst hebben. Het openbaar ministerie kan een verklaring van u gebruiken voor het bewijs, want het is aan justitie om te laten zien dat sprake is van een criminele herkomst. Zonder uw verklaring is dat vaak lastig. Daarnaast moet het openbaar ministerie bovendien nog aantonen dat u  van de criminele herkomst op de hoogte was of had moeten zijn. En zelfs als dat het geval was, kan het bezit van goederen uit misdrijf afkomstig direct tot een veroordeling voor witwassen leiden. Het loont daarom zeer de moeite om in dit soort zaken eerst goed te voeren met gespecialiseerde strafrechtadvocaat om  u te laten informeren over uw rechten en plichten. Dat kan u behoeden voor een veroordeling, zo blijkt uit enkele zaken van onze advocaten:


Overig


Het Wetboek van Strafrecht kent nog veel meer soorten economische/ vermogensdelicten. Daarnaast zijn er nog bijzondere wetten zoals de Wet op de Economische Delicten waarin vele soorten strafbare feiten zijn opgenomen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:


  • Afpersing en afdreiging (gebruik van geweld of bedreiging met geweld)
  • Vuurwerkzaken
  • Milieudelicten (Wet op de Economische Delicten)
  • Fiscale misdrijven (Algemene Wet inzake Rijksbelastingen)


Ons kantoor treedt ook als advocaat op in dit soort zaken. Zie bijvoorbeeld: