Voorwaarden

IMG_257


Algemene voorwaarden dienstverlening

Alle advocaten die werkzaam zijn bij Van Boom Advocaten zijn ingeschreven als advocaat bij de Nederlandse Orde van Advocaten, gevestigd aan de Neuhuyskade 94 (2596 XM) te Den Haag.
Zij zijn onderworpen aan het uit Advocatenwet voortvloeiende tuchtrecht en overige regelgeving. De voor advocaten geldende regels zijn te raadplegen op www.advocatenorde.nl.

Van Boom Advocaten is een samenwerkingsverband tussen Van Boom Advocaten B.V., ingeschreven in het handelsregister te Utrecht, en de eenmanszaken mr. H. Giard en P.C. Smit.

De bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de in artikel 1 genoemde entiteiten, de bestuurder(s) van de praktijkvennootschap(pen) en van al degenen die ten behoeve van en/of in dienst van de entiteiten werkzaam zijn.

Voornoemde entiteiten zijn altijd afzonderlijk, nimmer gezamenlijk de opdrachtnemer dan wel opdrachtgever van de werkzaamheden. Opdrachtgever is de (rechts)persoon die de betreffende opdrachtnemer opdracht geeft zijn/haar zaken te behartigen. Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door de betreffende opdrachtnemer is aanvaard. Op de tussen de betreffende opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht zijn bij uitsluiting van toepassing de onderhavige Algemene Voorwaarden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever.

Informatievoorziening
De opdrachtgever is gehouden om de betreffende opdrachtnemer alle informatie te verschaffen die deze nodig heeft om de werkzaamheden voor de opdrachtgever naar behoren te kunnen uitvoeren en om al de informatie die de betreffende opdrachtnemer opvraagt, op eerste verzoek althans tijdig te verstrekken.

Intellectuele (eigendoms)rechten
Tenzij schriftelijk anders is bepaald, bezit en behoudt de betreffende opdrachtnemer de intellectuele (eigendoms-)rechten op alle producties en werk, waartoe onder meer behoren haar brieven, processtukken, adviezen, notities, artikelen en alle concepten daarvan.

Financiële condities
Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het dan overeengekomen honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting, verschuldigd, tenzij anders is overeengekomen.

Een percentage van 6% van het honorarium wordt in rekening gebracht ter dekking van de algemene kantoorkosten. Onder algemene kantoorkosten vallen kosten zoals papier, porti, telefoon, fax- en kopieerkosten, maar ook alle overige kosten die verband houden met de serviceverlening in een zaak, alsmede alle overige kosten die voortvloeien uit de Boekhoudverordening van de Orde van Advocaten.

De door de betreffende opdrachtnemer gehanteerde tarieven kunnen lopende de overeenkomst door haar worden aangepast. Verrichte werkzaamheden kunnen tevens tussentijds in rekening worden gebracht. De betreffende opdrachtnemer is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van (aanvullende) voorschotten te verlangen. Ontvangen voorschotten worden verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

Betaling van declaraties van de opdrachtnemer dient zonder beroep op opschorting of verrekening te geschieden binnen uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd en is de opdrachtnemer gerechtigd de werkzaamheden op te schorten. Indien de opdrachtnemer over moet gaan tot het nemen van invorderingsmaatregelen tegen een opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten van buitengerechtelijke incasso ten belope van tenminste 15% van die vordering, vermeerderd met de verschotten, ten laste van de opdrachtgever.

Aansprakelijkheid
De opdrachtnemers zijn verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid via HDI Gerling Verzekeringen N.V., gevestigd aan de Westblaak 14 (3012 KL) te Rotterdam. Deze verzekering voldoet aan de eisen gesteld in de verordening op de Administratie en Financiële Integriteit” van Nederlandse orde van Advocaten, te raadplegen op www.advocatenorde.nl.

De betreffende opdrachtnemer aanvaardt nimmer aansprakelijkheid indien en zolang de opdrachtgever zijn verplichtingen, zoals op hem / haar rusten op grond van deze Algemene Voorwaarden en/of op grond van de overeenkomst van opdracht en/of op grond van de wet, niet, niet geheel of niet deugdelijk nakomt.

Indien bij de uitvoering van een opdracht door de betreffende opdrachtnemer zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid uitsluitend gelden voor de opdrachtnemer waarmee de overeenkomst is aangegaan en nimmer tevens gelden voor de andere in artikel 1 genoemde entiteiten.

Voorts is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag of de bedragen dat in het betreffende geval onder door de betreffende opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de betreffende zaak. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen.

Inschakelen derden
De opdrachtnemer zal bij het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleggen met haar opdrachtgever, en in ieder geval bij de keuze van derden de vereiste zorgvuldigheid te betrachten. De betreffende opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten of andere tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever stemt ermee in dat de betreffende opdrachtnemer aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van derden namens opdrachtgever aanvaardt.

De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, de door de betreffende opdrachtnemer in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

Publiciteit
De betreffende opdrachtnemer is met inachtneming van de Verordening op de Publiciteit van de Orde van Advocaten in het kader van de belangbehartiging vrij zonder nader overleg met inachtneming van de privacy van de cliënt mee te werken aan publiciteit over een zaak. Ook na beëindiging van de zaak bestaat die vrijheid met dien verstande dat zulks zoveel mogelijk in overleg met de cliënt plaatsvindt. Voor zover medewerking wordt gegeven aan publiciteit zonder dat dit in het kader van belangenbehartiging plaatsvindt is de betreffende opdrachtnemer hierin vrij mits het belang van de cliënt niet wordt geschaad.

Waarneming
De betreffende opdrachtnemer is, indien noodzakelijk, vrij om onderling vervangingsregelingen te treffen voor het optreden in rechte.

Vastleggen telefoongesprekken
De betreffende opdrachtnemer is gerechtigd de inhoud van een door een advocaat gevoerd telefoongesprek vast te leggen op een geluidsdrager.

Toepasselijk recht. Bevoegde rechter.
De rechtsverhouding tussen de betreffende opdrachtnemer en haar opdrachtgevers wordt beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding zullen voortvloeien zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Utrecht.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij het handelsregister te Utrecht en te raadplegen op de website; www.vanboomadvocaten.nl.